Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2017

lady-fraser
3034 b5c8 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viastrzepy strzepy
lady-fraser
Reposted frombluuu bluuu viastrzepy strzepy
lady-fraser
W życiu nie chodzi o to by znaleźć osobę dla której warto cierpieć, tylko znaleźć kogoś przy kim cierpienie nie istnieje.
— M
lady-fraser
2141 2dc3 400
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaretro-girl retro-girl
lady-fraser
1233 2f7c 400
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
lady-fraser
2223 2810 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viastrzepy strzepy
lady-fraser
lady-fraser
4060 c241 400
Reposted fromretro-girl retro-girl viasummer-vibes summer-vibes
lady-fraser
lady-fraser
8758 c944 400
Reposted fromretro-girl retro-girl viasummer-vibes summer-vibes
lady-fraser
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig viaproof proof
lady-fraser
Dobre kobiety, mają w życiu najgorzej. Puszczają w niepamięć najprzykrzejsze słowa i zachowania. Wybaczą, dają kolejne szanse, choć nie zawsze powinny. Poświęcą swój czas. Najczęściej dla osób, które na to w ogóle nie zasługują.
— Gentleman
lady-fraser
5473 6454 400
Reposted fromdrinkmysoul drinkmysoul viagdziejestola gdziejestola
lady-fraser
1349 2d17 400
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
lady-fraser
lady-fraser
Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest męcząca, trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć.
— R.Kapuściński - "Cesarz"
Reposted frompffft pffft viagdziejestola gdziejestola
lady-fraser
lady-fraser
I'm weird and sensitive
lady-fraser
Miłość to czuwanie nad czyjąś samotnością 
— Rainer Maria Rilke
Reposted frommoscow moscow viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl