Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2017

lady-fraser
4973 928d 400
Reposted fromoll oll viacudoku cudoku
lady-fraser
0533 ad75 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacudoku cudoku
lady-fraser
1498 387d 400
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacudoku cudoku
lady-fraser
9258 e59a 400
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viacudoku cudoku
lady-fraser
lady-fraser
1864 c3ad 400
Reposted frommaardhund maardhund viacudoku cudoku
lady-fraser
6030 5aa0 400
Reposted fromspring-flow spring-flow viacudoku cudoku
lady-fraser
Reposted frombluuu bluuu viacudoku cudoku
lady-fraser
5956 4d26 400
Reposted fromsunlovers sunlovers viacudoku cudoku
lady-fraser
6425 5ef7 400
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viacudoku cudoku
lady-fraser
Reposted fromyarmus yarmus viacudoku cudoku
lady-fraser
4613 5c95 400
Reposted fromspring-flow spring-flow viacudoku cudoku
lady-fraser
4347 2127 400
Reposted fromspring-flow spring-flow viacudoku cudoku
lady-fraser
7823 dd2b 400
Reposted fromspring-flow spring-flow viacudoku cudoku
lady-fraser
Więc jak upewnić się, czy on naprawdę kocha? Tylko po różnych drobnych i na pozór nieważnych objawach. Gdy na przykład jesteś z nim razem na spacerze i złapie was burza, a on bez wahania ściągnie z siebie marynarkę i niezgrabnie zarzuci ci ją na głowę, okazując tym samym, że jesteś mu bliższa niż własna koszula, która przecież niechybnie zmoknie - możesz być najzupełniej zadowolona.
— Magdalena Samozwaniec, "Tylko dla kobiet"
Reposted fromcudoku cudoku
lady-fraser
2901 aad5 400
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viapiehus piehus
4380 52c7
Reposted fromamatore amatore viapiehus piehus
lady-fraser
1066 6f44 400
Reposted frompopatrzmiwdusze popatrzmiwdusze
9686 682e 400
Reposted fromsunlight sunlight viastrzepy strzepy
lady-fraser
8926 9c1d 400
Reposted fromretro-girl retro-girl viastrzepy strzepy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl